دیه کبودی لاله گوش

 افشین محمدی  : دیه موارد زیر را بفرمایید ؟

1.     شکستگی خفیف غضروف گوش راست و ارش یک درصد از دیه !

2.      جراحت دامیه پوست سر و دست چپ در اثر جسم سخت و لبه دار

3.     جراحت حارصه زانوی چپ و بندانتهایی انگشت دوم دست چپ و خلف دست چپ

4.     کبودی لاله گوش راست براثر جسم سخت ! همان شکستن غضروف گوش بالا نوشتم می باشد ؟

دیه موارد فوق به شرح زیر است :

1.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

2.     3 درصد دیه کامل معادل 4 میلیون و 50 هزار تومان

3.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان . 1/3000 دیه کامل معادل 90 هزار تومان

4.     0.3 درصد دیه کامل معادل 810 هزار تومان

جدیدتر قدیمی تر