شکایت بابت دیه

 با تشکر خب اعتراض چی؟! میتونم باز اعتراض بزنم به  ادامه درمان و مقدار ارش و...؟ یعنی چطوری اعتراض بزنم ؟! پای من  داره خشک میشه هرچی فیزیوتراپی هم رفتم فایده نداشت هراز گاهی مثل سنگ سفت میشه نمیدونم عضله ام میگیره  قسمت تای شوی لگنم هنوز کبودی و درد دارم خوب نشده است؟ 

به ادامه درمان که نمیشه اعتراض زد ولی می توانید بابت مقدار دیه و ارش اعتراض بزنید . البته چون مبلغ دیه را گرفته اید کار کمی سخت می شود. باید به قاضی پرونده مشکل تان جدید پیش آمده برایتان را بگویید و درخواست بررسی مجدد پرونده تان در پزشکی قانونی را بدهید.این تنها راهی است که دارید.


جدیدتر قدیمی تر