دیه شکستگی مهره های کمر

 

سلام! دیه شکستن زائده عرضی مهره سوم چقدر است! ممنون؟

پاسخ: 10 درصد دیه کامل دارد معادل 33 میلیون تومان

جدیدتر قدیمی تر