دیه جراحت حارصه سر و صورت

 دوستی در اینستاگرام از بنده سوال پرسیدند که میزان دیه نظریه پزشکی قانونی را برایشان تعیین کند در پاسخ به این دوست عزیز موارد مربوط به دیه را شماره به شماره برایشان اعلام می کنم?

  1.  بابت پند یک که پارگی بخیه شده دامیه سمت چپ پیشانی است دو درصد دیه دارد معادل ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰

  2. بابت بند دو که کبودی سمت چپ صورت پل بینی و لب فوقانی است و مجموع سه عدد کبودی در سر و صورت میباشد معادل سه دهم درصد دیه کامل می باشد که به نرخ دیه سال ۱۴۰۰ معادل چهار میلیون و ۳۲۰ هزار تومان می باشد.

  3.  بابت بند ۳ که جراحت حارصه سمت راست صورت است یک درصدی دارد معادل ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان.

  4.  بابت بند ۴ که دو عدد کبودی به همراه تورم متوسط بالای زانوی راست است بابت دو عدد کبودی سه دهم درصد دیه دارد معادل یک میلیون و ۴۴۰ هزار تومان. بابت تورم ارش دارد که باید مشخص می شود.

  5.  بابت بند ۵ جراحت حارصه نوک زبان است یک درصد دیه دارد معادل ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

  6. بابت بند ۶ که جراحت پشت دست چپ دو فقره قدام ساعد دست راست مجموع سه عدد حارصه است یک و نیم درصد دیه دارد معادل ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان. 

  7. بابت بند ۷ که آسیب نسج نرم کردن می باشد مشخص نشده است معمولاً نیم تا یک درصد دیه کامل دارد.

جدیدتر قدیمی تر