دیه از بین رفتن دندان در سال 1400

 میخواستم بدونم دیه پارگی 
رباط صلیبی خلفی و یک دندان
چقدره الان ؟ باتشکر ؟

دیه پارگی رباط صلیبی به صورت کامل 8 درصد است معادل 38 میلیون و 400 هزار تومان به نرخ دیه سال 1400

دیه از بین رفتن 12 دندان جلویی هر کدام 5 درصد است معادل 24 میلیون تومان . دیه 20 دندان هر کدام دو درصد است معادل 9 میلیون و 600 هزار تومان به نرخ دیه سال 1400


جدیدتر قدیمی تر