مابه التفاوت مستمری

 با سلام !  تفاوت مستمری یعنی چی؟

البته دقیقا سوال شما را متوجه نشدم . یک مابه التفاوت مستمری داریم که معمولاً در سال جدید مستمری یا حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی جدید که مشخص شود. برای ماه های پرداخت نشده مابه التفاوت مستمری پرداخت می شود دیگر نمی توانم چیزی جز این سوال شما متوجه بشوم.


جدیدتر قدیمی تر