وکیل خوب برای ازکارافتادگی تامین اجتماعی

 در صورت نداشتن معاینه بدو استخدام ماده ۹۰ و منحل شدن شرکت کارفرما، آیا راهی برای گرفتن از کار افتادگی وجود دارد؟ شما وکالت پرونده را به عهده میگیرید؟

بله راه وجود دارد. معاینه بدو استخدام ربطی به ازکارافتادگی ندارد ولی در صورت نداشتن آن و از کار افتاده شدن ممکن است کارفرما به شدت جریمه شود. ما وکالت چنین  پرونده هایی را برای بسیاری از شهرها بر عهده می گیریم.


جدیدتر قدیمی تر