دیه شکستگی ترقوه و دررفتگی کتف

 ببخشید! من راننده تریلی هستم. ماشینم واژگون شد. خودم هم آسیب دیدم. پزشک قانونی برایم شکستگی استخوان ترقوه و دررفتگی کتف چپ را زده است. خواستم ببینم دیه چقدر بهم میدهند؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که برای شکستگی ترقوه معمولا ۴ درصد دیه کامل تعلق گرفته می‌شود که معادل ۲۴ میلیون تومان به نرخ دیه سال ۱۴۰۱ میباشد. دررفتگی کتف نیزمعمولاً باز هم 4 درصد دیه در نظر گرفته می‌شود که آن هم معادل ۲۴ میلیون تومان دیه به نرخ دیه سال ۱۴۰۱ می‌شود. بنابراین مجموعا ۴۸ میلیون تومان میشود.


جدیدتر قدیمی تر