درخواست ازکارافتادگی به علت کاهش بینایی

 با سلام !ببخشید من در حال حاضر مشغول بکار تو شرکتم ولی چشم راست بنده بینایی کاملش را از دست داده است. آیا بروم بیمه کار افتاده ام میکنند چون واقعا سختمه کار کردن چند باری نزدیک بود حادثه ببینم؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که درخواست ازکار افتادگی می توانید بدهید ولی از کار افتادگی تان بستگی به بینایی چشم چپ تان دارد. درست است که چشم راست شما بینایی خود را به صورت کامل از دست داده است اما بینایی دیگر چشمتان هم باید در حد بینایی بسیار کم باشد به طوری که اگر فقط بخواهید بر اساس بیماریهای چشمی از کار افتاده شوید میزان کارکرد بینایی تان یعنی مجموعه بینایی هر دو چشم تان باید در حدی باشد که بدون کمک شخص دیگری نتواند به راحتی راه بروید مگر اینکه بخواهید این بیماری را با بیماری های دیگر ترکیب کنید اما با این وضعیت باید چشم تان  بینایی کمی داشته باشد .


جدیدتر قدیمی تر