آیا بیمه مسئولیت دیه می دهد یا غرامت نقص عضو ؟

 سلام ! بیمه مسئولیت دیه پرداخت می‌کنه یا غرامت نقص عضو ؟! برای گرفتن دیه آیا باید حتما برای گرفتن دیه باید برای کارفرما از طریق دادگاه  عمل کرد ؟ در ضمن بازرس اداره کار حادثه را سی درصد من و هفتاد درصد کارفرما ؟ آیا تو پرداخت لحاظ می شود ؟

بیمه مسئولیت غرامت نقص عضو پرداخت میکنه که البته مبلغ آن کمی کمتر از میزان دیه است . برای گرفتن دیه کامل باید حتما از طریق دادگاه شکایت کنیم . بله اگر بازرسی اداره کار ۳۰ درصد شما را مقصر اعلام کرده است تنها ۷۰ درصد غرامت یا دیه به شما پرداخت می شود.


جدیدتر قدیمی تر