درخواست ازکارافتادگی به علت تعویض مفصل هیپ

 سلام از پاسخگویی شما ممنونم لذا میخواهم بدانم که من باید تعویض مفصل هیپ پای چپم انجام بدم تا از کارافتاده بشم و از مستمری پدرم همراه مادرم استفاده نمایم  یا در این مورد شما برایم می توانید کاری انجام بدید؟ مرسی! البته پای راستم تعویض مفصل هیپ شده است؟

هر دو پای تان را اگر تعویض مفصل کرده باشید به احتمال بسیار زیاد از کار افتاده کلی می شوید.  ما هم میتوانیم به شما کمک کنیم که چگونه مدارک تان را ارسال کنید تا به نتیجه برسید.


جدیدتر قدیمی تر