ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری چیست؟

 طبق ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/23برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به‌ اخراج یا انفصال دائم از

خدمات دولتی شده یا می‌شوند، درصورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن،
به تشخیص هیأتهای تجدید‌نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرارمی‌گردد.‌ این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه مربوط پرداخت می‌شود و درصورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور، قطع می‌شود. چگونگی‌اجرا و مدت آن طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون است.
جدیدتر قدیمی تر