رای ازکارافتادگی به شعبه بیمه ارجاع نشده است؟

 مهر ماه سال ۹۹ برادرم کمیسیون پزشکی شده و رای ۶۶درصد از کارافتادگی داده شد اما هنوز هیچ جوابی از تامین اجتماعی مرکزی تهران برای او نیامده است. چطور می توانیم پیگیری کنیم؟

حتما ایرادی وجود داشته است که به شعبه ارجاع نشده است. به عنوان مثال یا مشاوره بیمه امضا نکرده است و اینکه از کار افتادگی تان قبل از تاریخ بیمه پردازی بوده است. به هر حال از شعبه بیمه قسمت امور فنی بیمه شدگان می تواند پیگیری کند .


جدیدتر قدیمی تر