درخواست ازکارافتادگی به علت کولیت روده و روماتیسم مفصلی

 سلام! تنگی نخاعی کمر و گردن و دیسک کمر دارم. تقاضای ازکارافتادگی دارم. پرونده من را قبول میکنید اهواز هستم. در کمیسیون روماتیسم مفصلی و کولیت روده به دلیل اینکه مدارکی انتخاب کردند که بیمه نداشتم ولی حقم کارافتادگی بود؟

با سلام. رای های قبلی تان را بفرستید. سابقه بیمه تان را هم بفرستید تا ببینم می توانم برای شما کاری انجام دهم یا نه ؟! اگر بتوانیم وکالت شما را قبول می کنیم.


جدیدتر قدیمی تر