ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به چه معنا است ؟

 ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به چه معنا است ؟ 

در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می ‌ نماید. 

تبصره - پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

در مورد این ماده باید گفت که اکثریت شکایت هایی که نسبت به ادارت و نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی مانند شهرداری ها و تامین اجتماعی و بیمه های مختلف و اداره کار و سازمان امور مالیاتی و مواردی از این قبیل براساس این ماده انجام می پذیرد.

جدیدتر قدیمی تر