سن بازنشستگی در بیمه روستاییان در سال 1402

 سلام! هشت سال جاری بیمه عشایری پرداخت میکنم. ۵ سال از قبل تامین اجتماعی دارم .۵۹ سال سن دارم. برای ده روز حقوق چکار کنم ؟

نمی توانید طبق قانون فعلی سابقه روستایی را به تامین اجتماعی انتقال دهید. قبول نمی کنند. باید این 5 سال را به بیمه روستاییان انتقال دهید و تا 65 سالگی منتظر بمانید. یا اینکه مابه التفاوت این 5 سال را به تامین اجتماعی بدهید و در 60 سالگی بازنشست شوید. 5 سال حق بیمه به نرخ روز حدود 100 میلیون تومان می شود.

جدیدتر قدیمی تر