زمان پرداخت دیه توسط شرکت های بیمه

 سلام! گاز گرفتگی که منجر به فوت می‌شود چقدر طول می‌کشد تا بیمه پرداخت کند؟

بستگی به بیمه اش دارد. بیمه های ایران و آسیا و البرز سریع تر می دهند. بعضی بیمه ها خیلی دیر می دهند. از یک ماه تا شش ماه

جدیدتر قدیمی تر