درخواست ازکارافتادگی به علت از بین رفتن شنوایی یک گوش

 سلام! خسته نباشید! بنده شنوایی یک گوشم را حین خفت گیری از دست داده ام. میتوانم از کار افتادگی بگیرم؟

از بین رفتن شنوایی یک گوش باعث از کار افتادگی کلی نمی شود و تنها نهایتاً ۳۳ درصد از کار افتادگی دارد که کمتر از حد از کار افتادگی کامل یعنی ۶۶ درصد است.


جدیدتر قدیمی تر