بازپس گیری سفته از کارفرما

 شهاب : پیمانکار از ما برای حقوق ۱۶۳۹۰۰۰ تومان امضا می گرفت ولی برای ما ۱۰۵۰۰۰۰ تومان واریز می کرد . عیدی ۳۸۰ ریخته بود با توجه به امضایی که از ما می گرفت ما می توانیم شکایت کنیم ؟ ما چهار نفریم که اخراجمون کرده است . نامه اخراجم نمی دهد دستشم سفته داریم که نمی دهد باید چه کار کنیم ؟ اول باید یا مدارکی که نشاندهنده کارکردتان است شکایت کنید . برگه ای که از شما گرفته است اهمیتی ندارد . از طریق درگاه الکترونیک قضایی درخواست بازپس گیری سفته تان را بدهد . سفته را نمی توان به این سادگی به اجرا گذاشت و باید دلیل موجهی داشته باشد . 

نظرات