تامین اجتماعی حقوق زایمان را پرداخت نکرده است؟

 وحیده : بنده برای دریافت مستمری دوران بارداری به بیمه مراجعه کرده و بعد از تایید کلیه مراحل و کمسیون پزشکی جهت پرداخت مستمری 6 ماه یک نسخه قرار داد از من خواستند و با وجود اینکه بیش از یک سال سابقه کار در اخرین شرکت داشته و حق بیمه تا آخرین روز کاری واریز شده و در حال حاضر هم بیمه کارکرد صفر از جانب شرکت رد می شود، شرکت نسخه قرار داد بنده را نمی دهد.با وجود مراجعه بازرس تامین اجتماعی هم نسخه قرار دادی ارائه نشده و به همین بهانه مستمری پرداخت نمی شود:

1.     چگونه باید یک نسخه قرارداد را از شرکت بگیرم ؟

2.      چگونه می توانم بدون نسخه قرارداد مستمری خودم  را از تامین اجتماعی بگیرم ؟

·         بابت نسخه قرارداد باید به اداره کار شکایت کنید .

نظرات