میانگین حقوق در بیمه بیکاری یعنی چی ؟

 سلام  ! حقوق زمان بیکاری بر اساس چند ماه آخر حساب می شود ؟ براساس میانگین سه ماه آخر حساب می شود .

نظرات