اگر پروانه کسب بگیرم بیمه بیکاری قطع می شود؟

 احسان : درود و وقت بخیر ! اگر بنده که در حال حاضر مشغول دریافت بیمه بیکاری هستم ،فرم مشاغل خانگی را پر کنم ! بیمه بنده قطع خواهد شد؟ همچنین اقدام به گرفتن پروانه کسب کنم چطور ؟ اقدام به پروانه کسب کنید قطعا بیمه بیکاری تان قطع می شود . اما نیاز به فرم مشاغل خانگی ندارید چون حق بیمه تان در ایام بیکاری پرداخت می شود . 

نظرات