دیه پارگی رباط صلیبی

 محمد جایدری : با سلام و خسته نباشید ! تصادف کردم و پزشکی قانونی برای من پارگی ناکامل رباط قدامی زانوی  راست و مینیسک خلفی و شکستگی زائده عرضی مهره هفتم گردن زده است ولی درصد نزده . سپاسگذار می شوم اگر درصد دیه را بهم بگوئید ؟


·         بابت پارگی کامل رباط صلیبی 8 درصد دیه کامل و رباط جانبی 4 درصد دیه کامل در نظر گرفته می شود . بستگی به میزان پارگی و نوع رباط برایتان ارش تعیین می شود . هر درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 310 هزار تومان می باشد .

·         بابت پارگی مینیسک 8 درصد دیه در نظر گرفته می شود معادل 18 میلیون و 480 هزار تومان .

·         بابت شکستگی زائه عرض مهره هفتم گردن ارش تعلق می گیرد . بستگی به شدت آسیب دارد . من فکر می کنم حدود 10 درصد دیه تعلق بگیرد معادل 23 میلیون و 100 هزار تومان . 

نظرات