کارفرما حق بیمه را پرداخت نمی کند؟!

 اگر کارفرما من را بیمه کند بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی پدرم قطع می شود؟ چون من زیر پوشش پدرم هستم ؟ بله ، بیمه تامین اجتماعی شان قطع می شود ولی بیمه تکمیلی بعید می دانم قطع شود و قانونی وجود ندارد که بیمه تکمیلی قطع شود . 

نظرات