محاسبه حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور

 فرشاد وارت : لطفا نحوه محاسبه عددی چهار درصد و هشت درصد حق بیمه مشاغل سخت در زمان بازنشستگی را بصورت محاسبه حدودی و تقریبی برای کسی که در زمان بازنشستگی حقوق مشمول بیمه اش 5/000/000 تومان است و از سال 1372 شاغل است و 10سال سابقه سخت و زیان آور از سال 72 تا 82 را دارد و سنش هم به 50 رسیده بیان فرمایید ؟

1.     برای سوابق قبل از 14 مهر 1380 ، مدت سابقه به ماه محاسبه می شود و سپس در 4 درصد مستمری محاسبه شده بازنشستگی ضرب می شود . مستمری که با احتساب سوابق سخت و زیان آور محاسبه شده است .

2.     برای کلیه سوابق سخت و زیان آور ، تعداد ماه ها محاسبه می شود و در 4 درصد آخرین حقوق و دستمزد مشمول کسر بیمه ضرب می گردد .

3.     مجموع مبالغ ردیف های 1 و 2 باید پرداخت شود تا سوابق سخت و زیان آور برایتان محاسبه شود .

نظرات