شرط سنی در مشاغل سخت و زیان آور

 مجید : سلام ! با توجه به اینکه در مشاغل سخت و زیان آور برای بازنشستگی دیگر شرط سن مطرح نیست ، اگر مقداری از سابقه مربوط به شغلهای معمولی باشدو شغل قبلی سخت و زیان آور نباشد و شغل فعلی سخت و زیان آور باشد ، آیا باز هم شرط سنی برای بازنشستگی حذف می شود یا برقرار می باشد ؟ شرط سنی وقتی حذف می شود که 20 سال متوالی یا 25 سال غیر متوالی در این مشاغل سابقه بیمه پردازی داشته باشید . 

نظرات