4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور

 منصور : سلام کارشناس محترم ! آیا من می توانم از 4 درصد سختی و زیان آور از شرکت مخابرات طلب کنم یا از مخابرات ولی پیمانکار ازخیلی وقت شرکتش منحل شده است . این نزدیک به 18 سال است که پیمانکاری وجود ندارد ! آیا می توانم مخابرات طلب کنم یا خیر ؟ باید از شرکت پیمانکار بخواهید . اگر هم منحل شده باشد باید مدیر عاملش را پیدا کنید . ضمنا تامین اجتماعی اگر شرکت منحل شده باشد به سادگی سخت و زیان آور بودن را قبول نمی کند.

جدیدتر قدیمی تر