ماده 66 قانون تامین اجتماعی

 محمدرضا  : با سلام ! کارگران یک کارگاه را بیمه مسئولیت مدنی کرده ایم . نماینده بیمه در خصوص پرداخت غرامت مستمری فوت توسط کارفرما (موضوع ماده 66 تامین اجتماعی ) را 5 سال در بیمه لحاظ کرده (معادل 70میلیون تومان) است . در صورتی که ماده 66 تامین اجتماعی 10 سال را قید کرده و این موضوع را با نماینده بیمه مطرح کردیم گفتند از کارشناسان واحد خسارت بیمه مسئولیت پرسیدند که گفته اند رای تامین اجتماعی 5 سال لحاظ می شود و نیازی به اضافه کردن سرمایه ماده 66 ندارید آیا واقعا تامین اجتماعی بعد از فوت کارگر مستمری 5 سال را از کارفرما مطالبه می کند یا 10 سال ؟ 10 سال را می گیرد به صورت کامل تا بتوانید بازخرید کنید وگرنه باید ماه به ماه مستمری مربوطه را برای شخص کارگر و خانواده وی تا انتها پرداخت نمایید.

جدیدتر قدیمی تر