نرخ دیه سال 98

 علی زوار حسین آباد : هشت درصد و دو دهم به نرخ امسال چقدر است  ؟ هر درصد دیه به نرخ امسال معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان می باشد بنابراین 8.2 درصد دیه معادل 22 میلیون و 140 هزار تومان می باشد.

جدیدتر قدیمی تر