تغییر مستمری بگیران در وصیت

 پژمان پاک نیا  : آیا می توانم وصیت کنم حقوق بازنشستگی ام به جای فرزندم به برادرم برسد ؟ تحت پوشش هر صندوق بیمه ا باشید نمی توانید چنین کاری کنید . حقوق بازنشستگی هیچگاه به برادر و خواهر نمی رسد . ضمنا با وصیت اصلا حق حذف هیچکدام از کسانی را که طبق قانون می توانند مستمری شما را بگیرند ندارید.

جدیدتر قدیمی تر