حق بیمه حرف و مشاغل آزاد

 سعید : مبلغ حق بیمه حرف و مشاغل آزاد در سال 98 چقدر می باشد ؟

برای بیمه های 31 روزه حق بیمه های فوق به شرح زیر است :

1.     نرخ 12 درصد : 188 هزار تومان

2.     نرخ 14 درصد : 219 هزار تومان

3.     نرخ 18 درصد : 282 هزار تومان

برای ماه های 30 روزه به اندازه یک روز حق بیمه کسر می شود . بابت دفترچه درمان هر کدام از اعضای خانواده مبلغ 44 هزار تومان دریافت می گردد . ضمنا امسال با توجه به شغل ضریب های 1.1 و 1.2 و 1.3 نیز به مبالغ فوق ممکن است بخورد.

جدیدتر قدیمی تر