پرداخت نکردن دیه توسط شرکت بیمه

 S.H.H : سلام! یک مشکلی پیش آمده برامون به  راهنمایی شما احتیاج داریم . یک مبلغ حدود ۵۰ ملیون بابت خسارت حادثه کاری بوده که ما به پیشنهاد شرکت توافقی قرار شد دیه را از شرکت بیمه بگیریم و ما این کار را کردیم و رضایت نامه به شرکت بیمه دادیم و قرار بود تا ۳ روز پیش پرداخت کنند ولی شرکت بیمه پرداخت نکرد و طی تماسی که داشتیم ،  شرکت بیمه به راه قانونی نشان داد و گفت پیگیری کنیم . حالا به نظر شما چکار کنیم ؟ هیچ مدرکی هم نداریم ! و کارفرما هم با شرکت قرار داد ندارد دیگر ! بیمه پارسیان می باشد. تشکر ؟ متوجه نشدم شرکت بیمه چه راهی به شما نشان دارد . هر چند از ابتدا اشتباه کردید و باید شکایت می کردید و از طریق پزشکی قانونی و بیمه اقدام می کردید . اگر مدارک بیمارستان را دارید و اگر بیمه مشکلی برایتان ایجاد کرد یا دیه را کم داد از طریق دادسرا بر علیه کارفرما شکایت کنید .

نظرات