شراط دریافت کارگزاری بیمه

 عیسی گله داری : سلام ! من مدرک کاردانی مکانیک دارم و چند وقت است کار بیمه عمر می کنم . قصد دارم کارگزاری بیمه بزنم و می دانم باید کارشناسی داشته باشم ! آیا می توانم بیمه با این شرایط کارگزاری بزنم یا اگر کسی لیسانس داشته باشد چگونه می توانم با کمک سابقه بیمه ای خودم و مدرک کارشناسی آن کارگزاری بزنم ؟ لطفا شماره تماسی هم بذارید ؟ اگر به صورت رسمی کار بیمه عمر کرده اید متناسب با کارکردتان می توانید از مدرک پایین تر استفاده کنید و باید به مسئولان مربوطه در این زمینه درخواست دهید . اگر پذیرفته نشد دیگر سابقه تان به کار نمی آید و فرد دیگری با مدرک کارشناسی باید مجوز بگیرد.

نظرات