دیه جراحت دیسک

 ایمان : سلام خدمت شمابزرگواران ! بابت هرجراحی دیسک دیه دارد و اینکه دس دی گذاری کمر هم دیه جدا دارد . ممنون از شما ؟  نه ! هر جراحی دیه ندارد . بابت آسیب هایی که در بافت بدن ایجاد می شود دیه تعلق می گیرد.

نظرات