تاخیر در حضور و غیاب اداره کار

 پدارم 006  : سفر زیارتی دارم . آیا می توانم در حضور و غیاب اداره کار تاخیر داشته باشم ؟ بهتر است قبل از صفر تاخیرتان را با ارائه بلیط موجه کنید . اگر بخواهید بعد از آن موجه کنید ممکن است دچار مشکل شوید .

نظرات