آیا به کارگر افغانی دیه تعلق می گیرد ؟

 کامیار بهرامی : در صورت فوت کارگر افغانی که فوت کرده و کارت اقامتش تمدید نشده است آیا کارفرما جریمه می شود ؟ در صورت شکایت ، بازرس اداره کار و یا دادگستری میزان تقصیر شما را مشخص می کند و باید نسبت به پرداخت دیه اقدام نمایید.

جدیدتر قدیمی تر