دریافت حق نگهداری از تامین اجتماعی

 علی : برای ازکار افتاده جزئی چند درصد بابت حق نگهداری تعلق می گیرد ؟ هیچ مبلغی بابت حق نگهداری تعلق نمی گیرد و صرفا مستمری ازکارافتادگی جزئی براساس سنوات و مبلغ حق بیمه پرداختی محاسبه می شود.

جدیدتر قدیمی تر