افت قیمت به علت آسیب درب ها

 محمد اسماعیل فر  : سلام با لیفان ۸۲۰ مدل ۹۵ تصادف کردم و مقصر بودم . دوتا درش تا حدودی تو رفتند و بعضی از جاهایش شاید رنگ بخواهد . حدودا چقدر افت قیمت دارد ؟ اگر ممکن است سریع جواب بدهید خیلی ممنون می‌شوم ؟ کدام جاهایش رنگ می خواهد ؟ بابت درهایش اگر بدون رنگ در نیاید حدود 9 درصد قیمت ماشین قبل از تصادف افت قیمت دارد .

جدیدتر قدیمی تر