قانون بهره وری نظام سلامت

 دنیا دلسوز : سلام ! من کارشناس مامایی ام در یک بیمارستان دولتی به عنوان نیروی طرحی و در یک بیمارستان خصوصی به صورت ساعتی شیفت می دهم .  بیمارستان طرحم بهم گفته باید از قانون بهره وری خارج بشوم به خاطر این دو جا کاری ؟ واقعا اینطوری است ؟ نه اینگونه نیست . فقط در یکی از مراکز می توانید از قانون بهره وری نظام سلامت استفاده کنید.

نظرات