دیه سوختگی لب

 محمد کرمی : درحین کار دندانپزشکی گوشه لب بیمار دچار سوختگی و بریدگی شد که دو بخیه خورد . میزان دیه چقدر می شود ؟

1.     بابت سوختگی بسیار ناچیز است و از فرمول زیر محاسبه می شود : نسبت سوختگی به کل بدن بر حسب جدول والاس ضربدر درجه سوختگی ضربدر 1 میلیون و 350 هزار تومان

2.     بابت بریدگی احتمالا 0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

جدیدتر قدیمی تر