مدت زمان اعتراض به نظریه پزشکی قانونی

 قادرمزی : مدت زمان اعتراض به رای پزشکی قانونی چقدر است ؟ سوالتان کاملا واضح نیست . اگر رای دادگاه بدوی صادر شود شما 20 روز زمان دارید تا اعتراض کنید وگرنه رای قطعی می شود . اما اگر نظرتان اعتراض به نظریه پزشکی قانونی است چه در مرحله دادگاه بدوی باشد و چه در مرحله دادگاه تجدید نظر باید با قاضی مجددا صحبت کرده و درخواست معاینه مجدد در پزشکی قانونی بگیرید .

نظرات