دریافت بیمه بیکاری بدون اخراج از محل کار

 محمد : سلام! ‌در ‌شرکتی ‌بعد از ‌۲۱ سال ‌کار به ‌دلیل ‌اختلاف ‌در ‌مورد ‌قرارداد بر سر مزایا ‌کارفر‌ما ‌تمدید ‌قرارداد ‌را با شرط‌ گذاشتن ‌سفته ‌را تمدید ‌می کند . ‌اگر ‌برای ‌گذاشتن ‌سفته ‌قبول ‌نکنم ‌اداره ‌کار حمایت ‌می کند ‌حق ‌بیکاری ‌بهم ‌می دهند‌ یاخیر ؟ ‌ممنون ‌راهنمایی ‌بفرمایید ؟ یا باید اخراج شوید یا قراردادتان تمدید نشود تا بتوانید از مقرری بیمه بیکاری استفاده نمایید . با این سابقه مشکلی برای برقراری بیمه بیکاری تان نباید باشد.

نظرات