کدام کارگاه ها باید طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا نمایند ؟

 محمد : سلام ! کارگاه هایی که دارای چارت سازمانی مصوب شده هستند و کارگر هم بر روی سمت تثبیت شده و مزایای به تبع شغل را دریافت می کند باز هم طرح طبقه بندی باید اجرا شده و این دسته از کارگران در طرح طبقه بندی لحاظ شوند ؟ در کارگاه های بالای 50 نفر باید اجرا شود . البته معنای طبقه بندی مشاغل یعنی داشتن چارت سازمانی مصوب و گرفتن حقوق و مزایا براساس آن . بنابراین به نظر نمی رسد ایراد قانونی بتوان به اینگونه کارگاه ها گرفت .

جدیدتر قدیمی تر