مبلغ مستمری ازکارافتادگی

 یکتا : سلام ! اگر بیمه نانوایی باشی ، حادثه برایت رخ بدهد ، کار افتاده کلی بشوی ، از نظر کمیسیون شرایط ماده 75  را داشته باشی . متوجه باشی در شعبه چه مستمری برایت می دهند ؟! همشم بیمه بودم . قبل حادثه موقع درمان وهم موقع کمیسیون الانم قطع نیست و کار افتاده کلی زدند شرایط شعبه چگونه است . با تشکر ..راهنمایی کنید  ؟ حداقل مستمری طبق قانون کار را می گیرد . البته دقیقش این است که میانگین یک روز دستمزد در 2 سال آخر محاسبه می شود و در تعداد سال های بیمه پردازی ضرب می شود . اگر از حداقل مستمری سالیانه اعلامی دولت کمتر باشد تا آن میزان افزایش می یابد .

نظرات