افت قیمت خودروی چوک

 مختاری : با ماشین جوک تصادف کردم که مقصر هستم و سینی عقب ماشین که نمایندگی می گوید ۳۰۰ تومان درست می شود را ایشون می گویند ۲۰ میلیون افت قیمت اگر اشکال ندارد چون موضوع خیلی مفصل هست باید تلفنی توضیح بدهم ؟ اگر بدون رنگ در بیاید افت قیمت ندارد . اگر نیاز به تعویض باشد و یا اینکه رای شود بستگی به میزان آسیب ممکن است تا 5 درصد قیمت ماشین قبل از تصادف افت قیمت داشته باشد . متاسفانه امکان تماس تلفنی ندارم.

جدیدتر قدیمی تر