دیه حارصه

 م روشن : سلام لطفا بفرمایید دیه بنده چه مقدار است :

1.     کبودی گیجگاه چپ

2.     خراشیدگی آهیانه راست (حارصه)

3.     سائیدگی عمق دار با خونریزی در سر (دامیه)

4.     کبودی و خراشیدگی در تحتانی خارجی گردن (حارصه)

5.     خراشیدگی درخلف شانه چپ (حارصه)

6.     کبودی در میانی خلف سینه

7.     خراشیدگی در تحتانی خلفی بازوی چپ (حارصه)

8.     خراشیدگی درتحتانی ساعد دست چپ(حارصه)

9.     کبوی آرنج چپ

10. کبودی و خراشیدگی منقطع در فوقانی ساعد دست چپ (دو حارصه)

11. کبودی آرنج راست

12. خراشیدگی در فوقانی ساعد دست راست (حارصه)

13. کبودی های خفیف در زانوی چپ 2عدد

14. قرمزی ملتحمه چشم راست که ضایعات مذکور از نظر این مرکز بدلیل پذیرش بیمارستانی حادث شده است و ارش تغییررنگ گیجگاه چپ معادل 3 دهم درصد دیه کامل و ارش خراشیدگی در تحتانی خارجی گردن سمت چپ به طرف شانه معادل 1درصد دیه کامل و ارش خراشیدگی در خلف شانه چپ معادل نیم 0/5درصد دیه کامل و ارش تغییررنگ چشم راست پانزده صدم 0/15 دیه کامل انسان و سایر موارد دیه خاص خود را دارد ؟

دیه موارد فوق به شرح زیر است :

1.     0.3 درصد دیه کامل معادل 810 هزار تومان

2.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

3.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

4.     1.15 درصد دیه کامل معادل 3 میلیون و 105 هزار تومان

5.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

6.     0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان

7.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

8.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

9.     0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان

10. 1.15 درصد دیه کامل معادل 3 میلیون و 105 هزار تومان

11. 0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان

12. 0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

13. 0.3 درصد دیه کامل معادل 810 هزار تومان

14. 0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان

نظرات