دیه جراحت فک فوقانی

 حمید حسینی : با سلام ! جواب نهایی پزشکی قانونی به شرح زیر است . لطفا مبلغ دیه را بگوئید .ممنون :

1.     بریدگی دامیه گونه چپ دیه مقدر دارد و اثر آن باقی مانده و مشمول تبصره ۴ ماده ۷۰۹ ق م ا می باشد .

2.      بریدگی دامیه کف دست چپ و خلف دست چپ که هر دو دیه مقدر دارند

3.      بریدگی سطحی سمت چپ گردن که ارش آن یک درصد دیه کامل است

4.      جرح حادثه زیر فک تحتانی سمت چپ که دیه مقدر دارد

5.      بریدگی دامیه بالای فک تحتانی سمت چپ که دیه مقدر دارد . اثر آن باقی مانده که مشمول تبصره ۴ ماده ۷۰۹ ق م ا می باشد .

6.     بریدگی حارصه خلف دست راست ، خلف بند دوم انگشت کوچک دست چپ که دیه مقدر دارند .

7.      جرح حارصه بازوی راست که دیه مقدر دارد

8.      تورم و کبودی بینی که ارش تورم نیم درصد دیه کامل است

9.      کبودی مخاط بالا و مخاط لب پایین که دیه مقدر دارد

10.  خراشیدگی حارصه گونه چپ ، پلک فوقانی چشم راست ، بند اول انگشت دوم دست راست ، بند دوم انگشت شست دست راست که دیه مقدر دارند .

11.  کبودی سمت چپ گردن که دیه مقدر دارد

12.  شکستگی استخوان بینی که التیام یافته و دیه مقدر دارد .  ضایعات بند ۱ و ۲ و ۳و ۵ و ۶ اثر جسم برنده نامشخص و سایر ضایعات اثر جسم سخت حادث و پرونده مختومه است ؟

دیه موارد فوق به شرح زیر است :

1.     مجموعا 3 درصد دیه کامل معادل 8 میلیون و 100 هزار تومان

2.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

3.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

4.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

5.     مجموعا 3 درصد دیه کامل معادل 8 میلیون و 100 هزار تومان

6.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان و 1/3000 دیه کامل معادل 90 هزار تومان

7.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

8.     0.8 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 160 هزار تومان

9.     0.6 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 380 هزار تومان

10. 2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان به علاوه 1/3000 دیه کامل معادل 90 هزار تومان به علاوه 1/2000 دیه کامل معادل 135 هزار تومان

11. 0.3 درصد دیه کامل معادل 810 هزار تومان

12. 4 درصد دیه کامل معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان

جدیدتر قدیمی تر