بازنشستگی با قانون نوسازی صنایع

 ربیعی : با سلام من 28 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارم و در حال حاضر در یک شرکت خصوصی مشغول بکار هستم . آیا قانون نوسازی صنایع جهت شرکتهای خصوصی نیز می باشد . در صورت قبول چه مبلغی بایستی هزینه کنم  ؟ نه ! قانون نوسازی صنایع مربوط به شرکت های خصوصی نیست .

جدیدتر قدیمی تر