شکایت از شهرداری به دیوان عدالت اداری

 مریم : شکایت از شهرداری منطقه یک بابت ۷ سال بیمه : آیا از طریق شکایت از وزارت کار و داشتن مدارک کافی می توانم از ارگان دولتی حقمو بگیرم چون اکثرا به من می گویند از شهرداری نمی توانی حقی بگیری ؟! ۵سالش را بازرس بیمه اسممو یادداشت کرده و در سوابقم هست .من می خواهم دفترچه بیمه بگیرم و مابه التفاوت حقوق و سنوات و عیدی ؟ بستگی دارد که کارمند خود شهرداری بوده باشید یا کارمند شرکت پیمانکاری زیرمجموعه شهرداری  ؟!

1.     اگر کارمند شهرداری باشید باید به دیوان عدالت اداری شکایت کنید . باید مدارک مکتوب داشته باشید و احتمال موفقیت تان زیاد است . زمان رسیدگی به آن طولانی است .

2.     اگر کارمند شرکت پیمانکاری باشید باید به اداره کار منطقه شکایت کنید . مطمئنا چون مدارک کاری دارید به راحتی به نتیجه می رسید . زمن رسیدگی حدود 2 تا 3 ماه است .

نظرات