دیه دامیه

 ابوالفضل تجلی : دیه جراحت بخیه شده سمت چپ سر( دامیه) و خراشیدگی حارصه قدام آرنج راست و جراحت قدام قفسه سینه چقدر است باتشکر ؟

1.     دیه دامیه سر 2 درصد دیه کامل است معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

2.     دیه خراشیدگی حارصه آرنج 0.5 درصد دیه کامل است معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

3.     دیه جراحت قدام قفسه سینه 0.5 درصد دیه کامل است معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

جدیدتر قدیمی تر